VvE projecten
 

steeds vve mankestraat85tm153 denhaag 01

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Steeds 2 VvE's in de wijk Benoordenhout in het proces van Duurzame Woningverbetering begeleidt. Het betreft een aanpak waarbij onderhoud in een ander licht wordt gesteld en energiebesparing, comfortverhoging en uitstraling op de agenda staan.

In de Haagse Woonvisie wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad. In het bijzonder voor de woningen in particulier bezit. Niet alleen is dat het grootste deel van de voorraad, maar door de diversiteit en gesplitst eigendom tegelijk ook het moeilijkst te beïnvloeden. Inzet van maximaal maatwerk, gericht advies voor duurzaamheidsmaatregelen en stimuleren van woningverbetering wordt aangeboden om de kwaliteit van het particulier bezit te verbeteren.

Doelstelling van het project is om het onderhoud, de energetische kwaliteit en de woonkwaliteit van de betreffende appartementen te verbeteren. Dit gebeurt niet aan de hand van een vooraf opgesteld programma van eisen. De wensen van de appartementseigenaren zijn leidend in deze aanpak.

Steeds heeft de door haar ontwikkelde methodiek "verbetering op uitnodiging" gebruikt om VvE's te selecteren. Er zijn totaal 6 VvE's benaderd. De VvE Hart Nibbrigkade 71 is als winnaar geselecteerd en er is in mei 2014 gestart.

VvE Hart Nibbrigkade 71

Vanwege de interessante ambities (energiebesparen en opwekken) van de VvE Mankesstraat 85 t/m 153, heeft de gemeente de opdracht aan Steeds, die aanvankelijk op één VvE betrekking had, met deze VvE uitgebreid.

VvE Mankesstraat 85 t/m 153

De fasering van de aanpak:
Fase 1: Voorbereiding
Fase 2: Technische opnames & Rapportage
Fase 3: Inspiratieavonden & Enquête
Fase 4: Aanvullend onderzoek, Planvorming & Besluitvorming
Fase 5: Uitvoering & Oplevering
Fase 6: Overleg & Evaluatie

De VvE's is inzicht geboden in de bouwkundige staat van het gebouw, het energiegebruik en de daarbij behorende kosten. Daarnaast zijn de kosten en baten van besparingsmogelijkheden in kaart gebracht. Dit betreft bijvoorbeeld isoleren, verbeteren van de verwarmingsinstallaties, het zelf opwekken van energie en het groen inkopen van energie.


steeds DuurzaamheidsscanSteeds heeft voor deze opdracht gebruik gemaakt van de door haar ontwikkelde "Duurzaamheidsscan" waarmee op projectniveau maatwerk wordt geleverd. De duurzaamheidsscan en de uitkomsten van het technische onderzoek zijn in kleine setting met de eigenaren besproken en hebben tot doel om zoveel mogelijk eigenaren te betrekken bij het verbeteren van hun pand en hen de mogelijkheid te geven om input voor de aanpak te leveren.


De meest voor de hand liggende verbetermogelijkheden zijn in beeld gebracht en met een indicatie van de kosten uitgewerkt. Steeds heeft gebruik gemaakt van een gerichte enquête. De enquête heeft inzicht gegeven in de eisen en wensen van de eigenaren, zowel technisch als financieel. Dit vormde samen met de uitkomst van de gesprekken met de eigenaren de basis voor de definitieve plannen met de bijbehorende fasering.

Hiermee was duidelijk welke keuzes de VvE's wilden maken om het comfort van de woningen te verhogen, de onderhoudsstaat te verbeteren en CO2-reductie te realiseren.

Voor de VvE aan de Mankesstraat is inmiddels op basis van offertes een difinitieve berekening gemaakt. Door gebruik te maken van een lening voor de VvE kunnen de voorstellen daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het eindresultaat is voor de leden van de VvE kostenneutraal.

Woensdag 18 februari 2015 heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VvE Mankesstraat het verbeterplan met unanieme stem aangenomen.

Bij de VvE aan de Hart Nibbrigkade heeft de besluitvorming nog niet plaatsgevonden.

Steeds werkt in het project nauw samen met de beheerders van de betreffende VvE's en voorziet daar waar nodig in aanvullende onderzoeken. Het project geeft een impuls aan verdere acties in de wijk en haakt aan bij de lopende initiatieven op het gebied van Duurzaamheid zoals: DuurSaam Benoordenhout.

 

Gerelateerde artikelen
- artikel "Duurzaam Benoordenhout / Geen verhoging VvE-bijdrage, toch forse investering in duurzame maatregelen"