Steeds advies B.V. respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te kunnen zijn, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Steeds advies B.V.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij Steeds advies B.V. is Steeds holding BV, Phoenixstraat 49A, 2611 AL Delft, ingeschreven in het handelsregister met nummer 81276079.

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van Verduurzaming, Woningverbetering, Onderhoud, Bouwmanagement en Winkelgebieden. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden, zoals Verenigingen van Eigenaren, Gemeenten en Vastgoedeigenaren.

3. Welke persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam;
  • Geslacht;
  • Adresgegevens;
  • Woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • Emailadres;
  • Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.

4. Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van Verenigingen van Eigenaren, VvE-beheerders, Vastgoedeigenaren, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

5. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met externe partijen.

Gegevens kunnen mede worden gedeeld met de door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingeschakelde opdrachtnemers. Indien dergelijke opdrachtnemersverwerker zijn, zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG, sluiten we in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst af.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door Steeds advies B.V. in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en Steeds advies B.V. of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen Steeds advies B.V. en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

8. Uw rechten

U heeft het recht om Steeds advies B.V. te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Steeds advies B.V. te verzoeken om de gegevens te wissen.

In bepaalde gevallen mag u ons vragen om een kopie van uw gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Steeds advies B.V. per brief of email via de hieronder genoemde contactgegevens. Steeds advies B.V. neemt binnen vier weken een besluit op uw verzoek.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via:

Steeds advies B.V.
Phoenixstraat 49A
2611 AL Delft
KvK nummer: 81278608
Tel. nr: 085 – 073 2600
info@steeds.nl