Artikel 1 Werkingssfeer

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Steeds advies B.V. (Steeds) als opdrachtnemer met haar cliënten afgesloten overeenkomsten tot het leveren van haar diensten.
1.2
Wanneer door Steeds offertes worden gedaan, vinden deze plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten van opdracht.
1.3
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde geldt voor zover daarvan niet is afgeweken in specifieke overeenkomsten (en de bijzondere voorwaarden die daarop van toepassing zijn) tot levering van producten en diensten door Steeds.
1.4
Alle offertes zijn vrijblijvend en worden gedurende een maand gestand gedaan. Tenzij Steeds de offerte intrekt, wordt de offerte automatisch met een maand verlengd. In de offerte kan van dit lid worden afgeweken.
1.5
De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod, gedaan middels offerte of anderszins, Steeds heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken dat de cliënt zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van de toepasselijk verklaring van de algemene voorwaarden.
1.6
Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Steeds aan de cliënt verzocht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
1.7
Steeds past in voorkomende gevallen de Wet Ketenaansprakelijkheid toe en erkent derhalve geen aanspraken van contracten ter zake.

Artikel 2 Omschrijving overeenkomst

2.1
Steeds verbindt zich jegens de cliënt om voor hem, tegen een honorarium, diensten te verlenen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte c.q. de schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel specifieke overeenkomst.
2.2
De hoogte van het honorarium c.q. de wijze van de berekening daarvan, dient te zijn opgenomen in de overeenkomst. De onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht worden apart in rekening gebracht. Bij de vaststelling van het honorarium wordt geen rekening gehouden met een vergoeding voor mogelijk te lijden schade als gevolg van de verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar, zoals bedoelt in artikel 406 lid 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
2.3
Steeds verbindt zich jegens de cliënt de werkzaamheden uit te voeren binnen de in de offerte c.q. opdrachtbevestiging bepaalde termijn.
2.4
Deze termijn vangt aan op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
2.5
De in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Steeds door overmacht in de zin van artikel 6.2 is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
2.6
De cliënt is gehouden Steeds (tijdig) alle benodigde informatie te verstrekken ten behoeve van de juiste uitvoering van de overeenkomst door Steeds.
2.7
De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor de juistheid en het (tijdig) verstekken van de informatie. In geval cliënt niet tijdig, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, is iedere aansprakelijkheid van Steeds uitgesloten.

Artikel 3 Wijzigingen

3.1
Wijzigingen in de overeenkomst van opdracht en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Steeds en de cliënt zijn overeengekomen.
3.2
Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen wijzigingen en afwijkingen door partijen worden bewezen met alle middelen rechtens.
3.3
Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in het honorarium van Steeds schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3.4
Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van het honorarium van Steeds is er sprake van een geschil, dat ingevolge het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden zal worden beslecht.

Artikel 4 Zorgplicht van Steeds

Steeds dient bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Zij zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de cliënt rekening houden.

Artikel 5 Inschakeling van derden

5.1
Steeds is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst(-en) met cliënt gebruik te maken van de diensten van derden.
5.2
Steeds zal bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Indien Steeds aantoont dat zij zorgvuldig is geweest in haar keuze, is zij niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden. De keuze is in ieder geval zorgvuldig wanneer Steeds gebruik maakt van de diensten van derden, welke zijn aangesloten bij algemeen erkende brancheorganisaties dan wel wanneer deze derden zijn gecertificeerd door en naar de maatstaven gesteld door voornoemde brancheorganisaties.
5.3
In geval de cliënt schade heeft geleden ten gevolge van de tekortkomingen van derden, zal Steeds hem in ieder geval zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij zijn pogingen deze schade ongedaan te maken.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1
Steeds aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens de cliënt te wijten is aan haar schuld of krachtens de Wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde.
6.2
Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de Wet, is Steeds in ieder geval niet aansprakelijk indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolg van (de dreiging van) gewapende (internationale) conflicten, natuurgeweld, werkstaking, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, bedrijfsbezetting, boycotacties, arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel, storingen in de levering van energie, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur, alles zowel in de sfeer van Steeds als in de sfeer van door haar ten behoeve van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden ingeschakelde derden en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Steeds ontstaan.
6.3
De cliënt is gehouden mogelijke schade, voor de vergoeding waarvan Steeds kan worden aangesproken, naar beste vermogen te beperken.
6.4
In geval van (dreigende) schade, welke kan worden toegerekend aan een tekortkoming of onrechtmatige daad van Steeds dient de cliënt Steeds de gelegenheid te verschaffen in eigen beheer en voor eigen rekening voor herstel van het schadeveroorzakend gebrek zorg te dragen, dan wel ter zake preventieve maatregelen te treffen.
6.5
Indien cliënt met het sub 6.3 en het sub 6.4 gestelde in gebreke blijft, is Steeds niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de cliënt aannemelijk maakt dat de beperking van de schade dan wel het verschaffen van gelegenheid aan Steeds het gebrek te herstellen, redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.
6.6
De schade, als bedoeld in dit artikel, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan schriftelijk aan Steeds te zijn gemeld, onder opgave van de geschatte kosten. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Steeds is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.
6.7
De aansprakelijkheid van Steeds betreft alleen de door haar geleverde producten en diensten, zoals overeengekomen tussen partijen. Van aansprakelijkheid van voor de werkzaamheden van derden, die verband houden met de (eerdere) werkzaamheden van Steeds is geen sprake.
6.8
Iedere vergoeding wegens de aansprakelijkheid van Steeds is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder haar aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 7 Betaling

7.1
De door Steeds gezonden factuur dient door de cliënt binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. De cliënt is niet bevoegd op deze factuur enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
7.2
Indien de cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 8 dagen, is Steeds gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de cliënt aansprakelijk voor de door Steeds geleden schade, waaronder de kosten van de ingebrekestelling.
7.3
Wanneer Steeds bij tekortkoming van de cliënt in de nakoming van zijn verplichtingen, overgaat tot buitengerechtelijke maartregelen, komen de kosten daarvan voor rekening van de cliënt. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 136,=.

Artikel 8 Borgstelling, waarborgsom, bankgarantie

8.1
Indien er op grond van algemene of bijzondere feiten of omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de (aspirant-)cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft Steeds het recht van de (aspirant-)cliënt hetzij een borgstelling of bankgarantie te verlangen, hetzij een waarborgsom te vorderen.
8.2
Het bedrag, bedoeld in artikel 8.1, zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de cliënt in redelijkheid over een periode van 6 maanden verschuldigd zal zijn. Wanneer aannemelijk is dat de overeenkomst langer zal duren dan een jaar, kan een langere periode als maatstaf worden genomen.
8.3
Zodra de noodzaak tot zekerheidsstelling niet meer aanwezig is, zal Steeds de cliënt meedelen dat de borgstelling of bankgarantie kan vervallen dan wel wordt de waarborgsom terugbetaald vermeerderd met de eventuele rente.
8.4
Over de waarborgsom wordt over het eerste jaar van storting geen rente vergoed. Indien de waarborgsom langer dan een jaar bij Steeds berust, zal over de gehele periode op jaarbasis een rente worden vergoed waarvan het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente.

Artikel 9 Opzegging en ontbinding

9.1
Zowel Steeds als cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van twee maanden. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.
9.2
De partij die de overeenkomst opzegt, is een schadevergoeding verschuldigd jegens de andere partij, onverminderd de regeling van artikel 408 lid 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
9.3
Voor vergoeding komt slechts in aanmerking de schade waarvan wordt aangetoond dat deze aan de opzegging dient te worden toegerekend. De schadevergoeding bedraagt evenwel minimaal 25% van het overeengekomen honorarium.
9.4
De opzeggingsbevoegdheid laat onverlet dat partijen gehouden zijn hun verplichtingen, ontstaan uit hoofde van de overeenkomst, na te komen.
9.5
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 en onverminderd de regeling van titel 4, afdeling 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de overeenkomst tussen Steeds en de cliënt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
9.6
Daarnaast kan een der partijen de overeenkomst schriftelijk ontbonden verklaren in geval de rechtsvorm van de andere partij wordt gewijzigd.
9.7
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De cliënt is aansprakelijk voor de door Steeds geleden schade, die het gevolg is van de toerekenbare tekortkomingen van de cliënt.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11 Arbitrage

11.1
Alle geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomst ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van de gewone rechtelijke macht, bij wege van arbitrage worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
11.2
Eerst nadat partijen in onderling overleg getracht hebben tot overeenstemming te komen, is er sprake van een geschil dat ter arbitrale beslechting zal worden voorgelegd.
11.3
Niet uitgesloten met deze arbitrale clausule wordt de bevoegdheid van een der partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president van de rechtbank, rechtsprekende in kort beding, dan wel de kantonrechter, rechtsprekende in een procedure ex artikel 116 Wetboek van Rechtsvordering, ter verkrijging van een voorlopige voorziening, noch wordt uitgesloten de bevoegdheid tot het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden.

Artikel 12 Depot algemene wijziging en aanvullingen van de algemene voorwaarden

Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De algemene voorwaarden zijn op 11 februari 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het KVK-nummer: 81278608.