In binnenstedelijk gebied motiveert Steeds vastgoedbeleggers en particuliere eigenaren van leegstaande woningen boven winkels tot samenwerken, om de sociale veiligheid en de opleving van de binnenstad te verbeteren.

Wonen in de binnenstad is populair. Er is een groeiende vraag naar woonruimte in de Nederlandse binnensteden. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat er in Nederland 30.000 tot 40.000 etages boven winkels leeg staan. Een unieke kans voor Wonen boven Winkels.

Veel gemeentes zien de noodzaak om de woonfunctie in het centrum terug te brengen. Een actieve aanpak van 'Wonen boven Winkels' draagt bij aan functiemenging, de leefbaarheid en de economische versterking van het kernwinkelgebied. Daarnaast levert Wonen boven Winkels een belangrijke bijdrage aan het in stand houden en het voorkomen van verval van de vaak monumentale panden in de binnenstad. De gemeenten hebben daarom behoefte aan beleid voor 'Wonen boven Winkels'.

Wij kunnen door een professionele, structurele en systematische aanpak een passend beleid voor 'Wonen boven Winkels' vormgeven en uitvoeren. De problematiek vraagt om maatwerk. Daarom onderzoeken wij per gemeente, welke uitvoeringsvorm het meest effectief is. Afhankelijk van de omvang van de leegstand, ambitieniveau en (financiële) mogelijkheden bieden wij de oplossing voor de betreffende situatie.

 

Belangrijke elementen in de aanpak van Steeds zijn:

  • vormgeven en inrichten van een uitvoeringsinstrument aangepast aan de lokale ambitie en situatie (lokaal maatwerk)
  • gericht zoeken naar kansrijke locaties en een actieve benadering van betrokken partijen (de rol van aanjager)
  • vroegtijdig in het planproces signaleren en oplossen van knelpunten door het organiseren van ambtelijke en bestuurlijke afstemming (procesmanagement)